سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397 ، جلد دوم، شماره 11

عنوان مقاله : درآمدی بر دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی حقوق بشر
نویسندگان : حسین کاظمی فروشانی، نرگس اکبری
صفحات : 1-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق ادراکات جوَ خانواده با میانجی گری راهبردهای یادگیری خود تنظیم
نویسندگان : محمودزارع جمال آبادی، علی مهداد
صفحات : 24-36
دانلود اصل مقاله