سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399 ، جلد دوم، شماره 21

عنوان مقاله : بررسی مقایسه ای پاسخ های هیجانی (اضطراب و افسردگی ) در زنان و مردان مورد خیانت واقع شده در شهر اهواز در سال 1398
نویسندگان : حکیمه آلبوعطیوی، حسین کمیلی ثانی، ناهید جوادی فر، الهام مراغی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه ذهن آگاهی و احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی با کیفیت زندگی
نویسندگان : شیرین افراسیابیان، رویا کوچک انتظار، زهره صادقی
صفحات : 11-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی مدیریت استرس بر رضایت شغلی بخش پرستاری بیمارستان شهید مفتح ورامین
نویسندگان : اکبر محمدی، مجیدزارع کاشانی
صفحات : 20-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی خودکشی، علل و درمان آن در ایران و جهان
نویسندگان : سینا نادری کیا
صفحات : 29-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی نگرش به روابط فرا زناشویی بر اساس هیجان خواهی، هوش اخلاقی و عزت نفس در زنان متاهل
نویسندگان : پرستو عباس پور تهرانی، مژگان سپاه منصور
صفحات : 45-60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه آرزوهای جوانان با ویژگی های جمعیت شناختی آنان در جوانان شهر کرمان
نویسندگان : محمدرضا اخضریان کاشانی، احمد فیروزی
صفحات : 61-75
دانلود اصل مقاله