سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1394، جلددوم، شماره2

عنوان مقاله : اثربخشی بازی درمانی بر رشد شناختی معلولین ذهنی آموزش پذیر
نویسندگان : الهام مقامی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش پیش‌بین کارکرد خانواده و سبک تفکر با میانجی گری ارزش های شخصی و دشواری در تصمیم گیری بر رغبت به ازدواج جوانان
نویسندگان : روح اله نوروزی سوته، محسن جدیدی
صفحات : 10-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : برازش نقش واسطه ای نیازهای بنیادین روان‌شناختی در رابطه بین هوش اجتماعی و خودپنداره در زوجین
نویسندگان : بیتا شعبانی، محمدصادق شیرین کام
صفحات : 22-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط بین سن کودکان و افشاء سوءاستفاده جنسی در مصاحبه‌های پزشکی قانونی
نویسندگان : سپیده شهیدی
صفحات : 32-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش واسطه ایی ترس از ارزیابی منفی در پیش بینی نشانه های اضطراب اجتماعی بر اساس پاسخ به استرس
نویسندگان : سمیه هدایتی چرمهینی، حمید کاظمی
صفحات : 47-54
دانلود اصل مقاله