سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1396، جلددوم، ،شماره8

عنوان مقاله : مطالعه آموزش و پرورش پست‌مدرن با تأکید بر دلالت‌های تربیتی آن
نویسندگان : قاسم خدادادی، جواد شیرکرمی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی بازی درمانی عروسکی بر اضطراب اجتماعی کودکان با اختلال طیف اتیسم
نویسندگان : خلیل کاکاوندی، فردین کهنسال پایین رود پشتی، سمانه کریمی
صفحات : 10-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان شیروان
نویسندگان : سعید رحمانی فضلی، رویا افراسیابی
صفحات : 16-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش مهارت ابراز وجود بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان دوره اول متوسطه
نویسندگان : طیبه موسی بیگی
صفحات : 23-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین صمیمیت خانواده و تحمل پریشانی با اضطراب پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
نویسندگان : مرضیه جهانی، محمد محمدی پور
صفحات : 34-44
دانلود اصل مقاله