سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1399 ، جلد دوم، شماره 22

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان سازمان آتش نشانی تهران
نویسندگان : زهرا سلطانی شال
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و قانون گریز درنوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر
نویسندگان : فرهاد اکبر پور، مهدی زارع بهرام آبادی، مهدی دوایی، فریبا حسنی
صفحات : 16-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر آموزش تئوری انتخاب بر خودآگاهی هیجانی دانشجویان در دوران کرونا
نویسندگان : مهناز سربند، علی اکبر صلاحی
صفحات : 24-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش مهارت های اجتماعی و کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال ADHD
نویسندگان : سامیه جنیدی، حسین کدخدا
صفحات : 38-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی تحریف های شناختی بر حسب درآمیختگی افکار، نظم جویی شناختی و بخشش رنجش خاص زناشویی در بین زنان متأهل مضطرب شهر ارومیه
نویسندگان : ابراهیم ناصری، لقمان مام خضری، کامران عزیزی ارشد
صفحات : 45-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان آگاهی و نگرش در خصوص خشونت علیه کودکان شهرستان فسا، در دوران قرنطینه کرونا، سال 1399
نویسندگان : فاطمه سادات رهنما
صفحات : 59-65
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مفاهیم و استراتژی های اصول بهداشت و تغذیه ورزشی
نویسندگان : مریم فروغی سعید
صفحات : 66-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودپنداره تحصیلی و خودراهبری یادگیری
نویسندگان : اعظم السادات ایمانی پارسا، الهام ضرغامی، امیر محسن راه نجات
صفحات : 75-84
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی رفتارهای پر خطر و اضطراب بر اساس ابعاد سبک های دلبستگی
نویسندگان : ربابه عطائی فر، نغمه مرادی
صفحات : 85-93
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه ایمان به خداوند و داشتن اعتماد به نفس در کسب موفقیت
نویسندگان : فاطمه درجی، زینب خدری، مریم اسماعیل زاده
صفحات : 94-99
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین شاخصه های روانسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی مایکل ب. فریش وپیرسون
نویسندگان : شیرعلی خرامین، زینب جوزاری، راضیه جوزاری
صفحات : 100-109
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه تاب‌آوری و سبک‌های دلبستگی با مکانیسم های دفاعی در دانشجویان
نویسندگان : وحید منظری توکلی، زهرا بیرمی
صفحات : 110-120
دانلود اصل مقاله