سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1399 ، جلد سوم، شماره 22

عنوان مقاله : رابطه بین اختلال شخصیت مرزی و ضد اجتماعی با شدت آسیب ناشی از اعتیاد در زنان و مردان مصرف کننده مواد محرک
نویسندگان : مینا مجتبایی، فاطمه بهرام آبادیان
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی روش درمان مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش بازداری هیجانی بیماران دیالیزی تحت درمان در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1398
نویسندگان : فاطمه خزاعی، حسن میرزاحسینی، مصطفی نوکنی
صفحات : 11-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثر بخشی نوع تفکر در به دست آوردن خواسته های ذهنی
نویسندگان : ایران ناصری، فاطمه درجی، اشکان پورلشکری
صفحات : 20-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین رابطه ویژگی های شخصیت و حمایت عاطفی زناشویی با رضایت از زندگی
نویسندگان : مریم ورامش ابلی، ناصرالدین کاظمی حقیقی
صفحات : 27-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدل‌سازی عادات مطالعه در مراجعان کتابخانه‌های عمومی
نویسندگان : حجت خدمتی نژاد، سعید اسدی
صفحات : 38-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین سه‌گانه‌های تاریک شخصیت و تاب‌آوری با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانش آموزان
نویسندگان : راضیه بهزادی، معصومه یاسایی سکه
صفحات : 60-68
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه امر به معروف و نهی از منکر و داشتن زندگی شاد
نویسندگان : فاطمه درجی، زینب خدری
صفحات : 69-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط عزت نفس بر رضایت زناشویی ساکنین شهر تهران در دوران کرونا
نویسندگان : علی اکبرصلاحی، محمد بهنامی فر
صفحات : 75-83
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه قلدری سازمانی با اشتیاق کاری پرستاران بیمارستان های شهر تهران
نویسندگان : فاطمه طاهری گوکه، امیرحسین محمودی، یلدا دلگشایی
صفحات : 84-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان شهر تهران در دوران کرونا
نویسندگان : علی اکبر صلاحی، علیرضا باغبانی
صفحات : 95-104
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه ذهن آگاهی و تنظیم شناختی هیجان با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد
نویسندگان : علی مصطفایی، زهرا سجادزاده
صفحات : 105-113
دانلود اصل مقاله