سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1395، جلداول، ،شماره6

عنوان مقاله : بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی و ساعت کار مفید کارکنان با تأکید بر تیپ شخصیتی آنان در ادارات تابعۀ حوزۀ ریاست قوۀ قضائیه
نویسندگان : فاطمه شاه حسینی، محمدعلی سرلک، داوود فیض
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بلوغ اجتماعی، روانی بنای ازدواج نوجوانان
نویسندگان : ماهان عطشان، حمید دشتی مرویلی، محمدرضا شریفی، مهران پیری کمازانی
صفحات : 9-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه مدلی جهت تبیین رضایت زناشویی با استفاده از سبک‌های دلبستگی و سبک‌های حل تعارض
نویسندگان : زینب اکرمی، محمدعلی احمدوند
صفحات : 17-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به مشاوره مدرسه
نویسندگان : گلناز انصاری، مهدی خوروش
صفحات : 29-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه هوش هیجانی و انتظار از ازدواج دانشجویان
نویسندگان : عرفان طالبی، علی اکبر صلاحی
صفحات : 42-47
دانلود اصل مقاله