سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1396، جلداول،شماره8

عنوان مقاله : برسی تأثیر درک مشتری از رفتارهای اخلاقی شرکت در زمیى آمیخته بازاریابی براعتمادمشتری
نویسندگان : زهرا محمدی ، حسن صفرنیا
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاوش الگوی ارزشیابی توصیفی در آموزش وپرورش:مطالعه ترکیبی
نویسندگان : رضا عقیلی،شقایق فدایی،فاطمه پسند،فرشته یدالهی،معصومه اسلامی
صفحات : 9-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه جهت گیری مذهبی والدین با ارتباط کلامی و جامعه پذیری دانش آموزان شهرستان زاهدان
نویسندگان : غلامرضا ثناگوی محرر، الهه ناظری، ام البنین فیروزی جهانتیغ
صفحات : 18-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش رسانه های آموزشی در بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان فارسان
نویسندگان : رضا حسن زاده سور شجانی، رضا عقیلی، معصومه اسلامی، شقایق فدایی
صفحات : 30-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیاده سازی الگوی تلفیقی درس پژوهشی در آموزش وپرورش:مطالعه ترکیبی
نویسندگان : رضا عقیلی، معصومه اسلامی، فرشته ید الهی، فاطمه پسند، شقایق فدایی
صفحات : 36-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آسیب شناسی و تحلیل مشکلات اجرایی کتاب کار وفناوری پایه ششم از منظر فرایند های یاددهی-یادگیری
نویسندگان : شقایق فدایی ده چشمه، معصومه اسلامی، رضاعقیلی
صفحات : 50-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی قابلیت های دانشگه فرهنگیان در روحیه معلمی ونشاط دانشجو معلمان
نویسندگان : شقایق فدایی، معصومه اسلامی، رضا عقیلی، رضا حسن زاده
صفحات : 60-66
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کیفیت زندگی، بهزیستی ذهنی وسازوکارهای دفاعی
نویسندگان : طاهره گلستانی بخت
صفحات : 67-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فقهی و حقوقی روسپیگیری در ایران وراه های مقابله با آن
نویسندگان : محمود سرخه، اکبربرزگر
صفحات : 77-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه مهارت های ارتباطی و کیفیت زندگی کاری کارکنان
نویسندگان : سید محمد حسینی
صفحات : 86-101
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه مهارت های ارتباطی و کیفیت زندگی کاری کارکنان
نویسندگان : سید محمد حسینی
صفحات : 86-101
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شرایط صحت نامه داوری تجاری بین المللی خصوصی
نویسندگان : بابک محسنی
صفحات : 102-115
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی روانی کلام در زبان فارسی برای بیماران آلزایمری نوع خفیف و متوسط
نویسندگان : منصور فهیم، سید وحید دشتیان مقدم
صفحات : 116-126
دانلود اصل مقاله