سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398 ، جلد دوم، شماره 17

عنوان مقاله : واکاوی مؤلفه های گردشگری در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ی دوم آموزش ابتدایی ایران
نویسندگان : یوسف محمدیان، علی اصغر ماشینچی، شیمامحمودپورجاسکی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی سلامت روانی کارکنان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با برخی مشخصات فردی در پرسنل پرستار و مامای بیمارستان های آموزشی درمانی شهر همدان
نویسندگان : زهرا مرضیه حسنیان، آرزو شایان، صفورا جهان آرا، فاطمه کرباسی
صفحات : 17-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی و پایداری اثر برنامه ایمن سازی تربیتی- اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی بر جهت گیری زندگی، تنظیم هیجان میان فردی و خطر پذیری نوجوانان
نویسندگان : مهنازجوادی، فائزه جهان، حسن اسدزاده
صفحات : 26-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه راهبردهای شناختی هیجان و طرحواره های هیجانی با ولع مصرف مواد در دانشجویان
نویسندگان : فاطمه صادقی
صفحات : 36-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر روی انگیزه پیشرفت و توان سازگاری عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زرقان
نویسندگان : سعید امیدوار، مرضیه خادم صادق
صفحات : 63-71
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت درنقش میانجیگری بر اخلاق رهبری و ارزش ها و رفتارهای اخلاقی شرکت
نویسندگان : نفیسه شعله ور، علیرضا فریمانی، فروغ حیرانی
صفحات : 72-82
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین ميزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی در بين دانشجویان دانشگاه پیام نور بستان آباد
نویسندگان : رقیه سادات بلوکی
صفحات : 83-89
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر مکانیسم دفاعی و دشواری تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال مرزی
نویسندگان : فهیمه فرج، مژده بقایی لاکه، سیده خدیجه جمالی
صفحات : 90-100
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مردم شناسی(فرهنگ‏شناسی) در آثار ابوریحان بیرونی (باتکیه بر دو کتاب تحقیق ماللهند و آثار الباقیه)
نویسندگان : حسن شجاعی، مهدی شجاعی، سید عبدالهادی دانشی، تورج فرهادی، سارا سخاوت
صفحات : 101-112
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش مفاهیم تاب‌آوری بر انگیزش پیشرفت و بهزیستی روانشناختی دانش‌آموزان
نویسندگان : سمیه بابایی، نجف طهماسبی پور
صفحات : 113-121
دانلود اصل مقاله