سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1398 ، جلدسوم، شماره 16

عنوان مقاله : ویژگی‌هاي روانسنجي مقياس باور مراقبتي پرستار خانواده
نویسندگان : منیره شهراد، دکتر اعظم مقدم
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثير شیوه های آموزش ارزشهای دینی (با تاکید بر روش قصه گویی ) بر خلاقیت و تفکر انتقادی در دانش آموزان دختر
نویسندگان : آمنه امینی، مهشید ایزدی
صفحات : 8-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین چالش های تمدن نوین اسلامی
نویسندگان : حامد تراویده
صفحات : 18-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رفتار متقابل شخصیّت ها در حکایت پادشاه و فَنزه کلیله و دمنه (بر اساس نظریه شخصیّت اریک برن)
نویسندگان : حسین حسینی پور، علی گراوند، جهانشاه محمدزاده
صفحات : 26-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی گروه درمانی وجودی در بهبود افسردگی، کیفیت زندگی و کارکردهای عصب روان شناختی نوجوانان مبتلا به افسردگی شهرستان اهواز
نویسندگان : ساسان باوی، نازنین باقری
صفحات : 37-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس سازگاری اجتماعی در زنان کارمند بانکهای خصوصی
نویسندگان : سارا اسدی قجر لو، طهمورث آقا جانی، نصر الله انصاری نژاد
صفحات : 50-61
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : هنجاریابی پرسشنامه حساسیت به درد (PSQ) در دانشجویان دانشگاه چمران اهواز
نویسندگان : مهتاب رحیمی، الهام احمدی، نجمه حمید
صفحات : 62-79
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش میانجی گری اضطراب امتحان در رابطه بین کمال گرایی معلمان با خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : مریم صالحی نژاد، حسین کارشکی
صفحات : 80-100
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : راه های پرورش تفکر انتقادی در دانش آموزان
نویسندگان : فریده حاجی حسینلو، قهرمان مددلو، نفیسه فتحی کوزه گران
صفحات : 101-108
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دیدگاه های دانش آموزان آموزش ابتدایی نسبت به فرآیند تدریس علوم و فناوری
نویسندگان : ثريا پورعبدالله ،استاد ريحانه فهامي
صفحات : 109-119
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تدوین مدل رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی ( موردمطالعه: کارکنان دانشگاه یزد)
نویسندگان : مهدی رجبی راوری، سلاله شهوازیان، سمیه کهدوئی
صفحات : 120-132
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی قصه درمانی در کاهش پرخاشگری و افزایش عزت نفس دانش‌آموزان مقطع ابتدایی پایه‌ی دوم
نویسندگان : حسن رحیمی، فاطمه رحمانیان كوشككي، پوران علی نژاد
صفحات : 133-145
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بن مایه نقد آثار تاریخی و فرهنگی بزرگان علم و ادب بر حضور اجتماعی زن در دوره قاجار
نویسندگان : کبری رحیمی، سعدالله رحیمی
صفحات : 146-155
دانلود اصل مقاله