سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1397 ، جلدسوم، شماره 13

عنوان مقاله : کرامت انسان در اندیشه امام علی(علیه السلام)
نویسندگان : مرضيه مينايي پور
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی بازی درمانی دیالکتیکی بر خودپنداره و پرخاشگری کودکان کار
نویسندگان : فروزان عبدی، مریم دیبا واجاری
صفحات : 17-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر متقابل سرمایه اجتماعی و نیروی انتظامی در حفظ نظم و امنیت
نویسندگان : جاسم عطایی
صفحات : 28-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین ِخویشاوندی تربیتیِ شعر و تاریخ
نویسندگان : علیرضا باوندیان
صفحات : 46-52
دانلود اصل مقاله