سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1395،جلدسوم، ،شماره5

عنوان مقاله : آموزش و پرورش فراگیر، نیاز امروز کودکان استثنایی کشور (تحلیل چالش ها و ارائه راهکارها)
نویسندگان : جواد جهان، علی صفری، مهران فتحی
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش‌بینی خلاقیت دانش آموزان دختر بر اساس کمال گرایی مادران در خانواده‌های تک‌فرزند و چند فرزند شهر همدان
نویسندگان : آزیتا هادی نیا، ایرج صفایی راد
صفحات : 8-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر بازی تخصصی بر هوش چندگانه نوجوانان 12 تا 14 سال
نویسندگان : محدثه آقابراری گاوزنی، علی اکبر صلاحی
صفحات : 19-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت گاز استان فارس
نویسندگان : عصمت بزرگر، فاطمه عواطفی منفرد
صفحات : 31-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ابعاد آمورش و پرورش فراگیر و موانع اجرایی آن در ایران
نویسندگان : افشین فتحی، جواد جهان، مهران شیخمرادی، لقمان عزیزی
صفحات : 41-47
دانلود اصل مقاله