سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1396، جلددوم، شماره10

عنوان مقاله : اثربخشی آموزش مدیریت هیجانات بر پرخاشگری بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی
نویسندگان : دیبا خسروی نیا، سجاد علمردانی صومعه، آیلار اسماعیل نژاد، شهدخت آزادی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین هوش‌های چندگانه گاردنر با وابستگی عاطفی به دیگران
نویسندگان : عل اکبر صلاحی، شکوفه گل‌رخیان
صفحات : 10-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش اضطراب ظاهر اجتماعی، توده بدنی و استرس نقش جنسیتی در رفتارهای خوردن دختران نوجوان
نویسندگان : متین یوسفی مریدانی، سجاد بشرپور، نیلوفر میکاییلی
صفحات : 21-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خودکار آمدی مادران شهر کرمانشاه
نویسندگان : فاطمه ظهوری فر، محمد شمسیان
صفحات : 32-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه منبع کنترل
نویسندگان : محسن آربزی، فرهاد خرمائی
صفحات : 39-49
دانلود اصل مقاله