سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1400، جلد اول، شماره 25

عنوان مقاله : تعیین تفاوت بین نوازندگان سازهای سنتی با نوازندگان سازهای جدید از نظر تفکر خلاق و هوش هیجانی و سلامت روانی
نویسندگان : امیر جعفرنژاد رضائیه
صفحات : 1_13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر عدم امنیت شغلی بر قصد ترک شغل با نقش میانجی فشار روانی و خستگی عاطفی کارکنان
نویسندگان : اکبر بهمنی چوبستی، ساسان زروک ، سیده معصومه غمخواری
صفحات : 14-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر هنردرمانی وحدت مـدار بر تاب آوری در زنان باردار
نویسندگان : مینا آقا کثیری، دکتر منوچهر فضلی خانی
صفحات : 34-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه کمال گرایی با یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان
نویسندگان : آزاده هادی
صفحات : 42-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه خودپنداره و اعتماد به نفس با هوش هیجانی
نویسندگان : نرگس عربی، دکتر محمدرضا شاه آبادی
صفحات : 49-60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی تجربه زیسته زنان ایرانی در زمینه وسواس و بهزیستی روانشناختی در دوره پاندمی کرونا (یک مطالعه کیفی)
نویسندگان : سپیده صادقی، یاسمن یزدان پناه، کلثوم شفاعت زاده
صفحات : 61-70
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه توجه و تمرکز کودکان دبستانی دارای استرس مزمن با کودکان عادی شهر تهران
نویسندگان : دکتر علیرضا پیرخائفی ، الهام عباسی
صفحات : 71-84
دانلود اصل مقاله