سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1400، جلد دوم، شماره 25

عنوان مقاله : عوامل موثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان تامین اجتماعی شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و کارکنان آن
نویسندگان : احمد باباصفری رنانی
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه میان تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی کارکنان شعب سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان
نویسندگان : احمدباباصفری رنانی، پروین رجائی قهنویه، دکتر محمداسماعیل انصاری
صفحات : 14-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی رفتاری هیجان (BERQ)
نویسندگان : پریسا سبزواری
صفحات : 38-54
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه درک حمایت معلم با سرزندگی تحصیلی با نقش واسطه ای ویژگی های شخصیتی (مورد مطالعه: دانش¬آموزان دختر متوسطه ی شهرستان بستان آباد)
نویسندگان : رقیه سادات بلوکی
صفحات : 55-70
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه توجه آگاهی در زنان با وضعیت های وزنی مختلف
نویسندگان : مهدی شیرزاد درشکی، مهین اعتمادنیا، پارسا جوانمرد
صفحات : 71-84
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر کووید ۱۹ بر سلامت روان، افسردگی، اضطراب و استرس زنان باردار شهر تهران
نویسندگان : دکتر مهناز عسکریان، الهام عباسی، مهدیه فرح آبادی
صفحات : 85-96
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی تجربه خشونت خانگی علیه زنان در زندگی زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی وسبک های حل مسأله در دختران نوجوان (۱۸_۱۳) سال شهر تهران
نویسندگان : فاطمه گرانمایه جورکویه، زهرا قنبری
صفحات : 97-106
دانلود اصل مقاله