سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1401، جلد اول، شماره 30

عنوان مقاله : بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و نگرش به مرگ با نقش میانجی شفقت به خود در افراد دچار سوگ در زمان کرونا
نویسندگان : سارا سلیمی، مهدی منوچهری
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله